Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012
 • 2010 - 2011
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2015 - 2016
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012

Sigorta


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Üniversitemiz bünyesinde burslu ve burssuz yabancı uyruklu öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin (Burslu öğrenciler dahil) aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar. Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir.

YASAL DÜZENLEME : 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası;“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”şeklinde değiştirilmiştir.

Yine aynı Kanunun 7 nci fıkrasıyla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 50 nci maddede;“Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda, 29/5/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimleri devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jsp  web adresinden üniversitelerce gerçekleştirilmekte iken 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya o ile bağlı başvuruda bulunulan bütün Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.

Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkelerde Sağlık Yardımlarından Faydalananlar

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılması söz konusu olduğundan bu öğrencilerin Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında SGK’ya bildirimi yapılmayacaktır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)'nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğumuz ülkelerden sağlık sigortası uygulanan ülkeler ile yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılmasına imkan veren 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)' aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme İmzalanan Ülke Formüler

- Almanya         T/A 11, T/A 9, T/A 20
- Hollanda         N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121
- Belçika           B.T.8, BT 16
- Avusturya       A/TR 3, A/TR 4
- Fransa           SE 208-01 FT, SE 208-02 FT SE 208-30 FT, SE 208-06 A FT, SE 208-28 FT, SE 208-09 FT
- K.K.T.C.          K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6
- Romanya        R/TR 3, R/TR5, R/TR 6
- Bosna-Hersek  BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7
- Çek Cumhuriyeti  CZ/TR 111
- Makedonya        MC/TR 4, TR/MC 6
- Lüksemburg       TR/L 3, TR/L 5
- Arnavutluk           AL/TR 4, TR/AL 5

Genel Sağlık Sigortalısı Olmanız için Yapılması Gerekenler

1) Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
2) Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yabancı kimlik numaranızı öğreniniz.Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Emniyet/Yabancılar Şubesi’ne gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
3) Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı gösteren çıktıyı alınız.
4) Bu çıktılardan birini Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimine teslim ediniz. (Bu işlemi önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.)
5) Yabancı Uyruklu numaranız ile birlikte her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Beykent Üniversitesi Uluslararsı Etkinlikler Dairesi Başkanlığına başvurabilirsiniz.